Tags: lumbago- yoga - asana- gorakshasana - mayasana - jathara parivartasana